ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่ตำบลดงเสือเหลือง
      แผนที่ตำบลดงเสือเหลือง
      ข้อมูลประชากร
      ประวัติ อบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิก อบต. ม.1 - ม.7
      สมาชิก อบต. ม.8 -15
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
      กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      การดำเนินงานของอบต.
      รายงานการประชุมสภา อบต.
      ประกาศ เรื่องการปรับลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
      oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
      แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๗
      งบแสดงฐานะการเงิน 2555
      แผนยาเสพติด
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง
      ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
      แผนยุทธศาสตร์
      แผนพัฒนาตำบล
      แผนการดำเนินงาน
      แผนอัตรากำลัง
      ข้อบัญญัติ
      การเงินการคลัง
      รายรับ-รายจ่ายประจำปี
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ
      เศรษฐกิจพอเพียง
      ของนายก อบต.
      ของปลัด อบต.
      ของสำนักงานปลัด อบต.
      ของส่วนการคลัง
      ของส่วนโยธา
      ของส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      ระเบียบ
      พ.ร.บ.
      กฏกระทรวง
      ประกาศ ก.อบต.
      สถานที่สำคัญของตำบล
      กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิก อบต. ม.8 -15 ] 
      

สมาชิก  อบต. ม.8 -15

  

 ชื่อ-สกุล :นายจรัญ  กลับไทย
 ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 8 
 ที่อยู่ :  136/1 ม.8 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร 
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 ชื่อ-สกุล :  นายจำเนียร สารชมภู
 ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 8 
 ที่อยู่ :  112/1 ม.8 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 ชื่อ-สกุล :  นายฐากูร  สุวรรณศรี
 ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ : 99 ม.9 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร    
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 ชื่อ-สกุล :  นางบุญธรรม ดินแดง
 ตำแหน่ง :  สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 9
 ที่อยู่ :   123/1 ม.9 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร    
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 ชื่อ-สกุล :  นายโนรี  ขามสิทธิ์
 ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :    136/1 ม.10 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 ชื่อ-สกุล :  นายมานพ  ระบอบ
 ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 10
 ที่อยู่ :  174  ม.10 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล :  นายสมชาย  เรือนดี
 ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 11
 ที่อยู่ :  10/2 ม.11 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร 
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล :  นายสุนิพนธ์  ต้นพวง
 ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 11 
 ที่อยู่ :  47/2 ม.11 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร 
หมู่ที่ 12 ตำบลดงเสือเหลือง  อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล :  นายวิชัย สมุทธารักษ์
 ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 12  
 ที่อยู่ :   169/1 ม.12 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล :  นายจำรัส  พัดแสง
 ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 12
 ที่อยู่ :  41/1 ม.12 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 ชื่อ-สกุล : นายทองอาบ  แก้วสุวรรณ์ 
 ตำแหน่ง :  สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 13
 ที่อยู่ :72/2 ม.13 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร     
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล :  นางวัชรี  ดินแดง
 ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 13 
 ที่อยู่ :  142  ม.13 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร 
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 ชื่อ-สกุล :  นายสายันต์  ปัตตานี
 ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 14
 ที่อยู่ :  118/2  ม.14 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร  
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 ชื่อ-สกุล :  นายสุเทพ  ปั้นน้อย
 ตำแหน่ง : สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 14
 ที่อยู่ :    70  ม.14 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร 
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

  

 

 ชื่อ-สกุล :  นายลักษณ์  เทศหล้า
 ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 15
 ที่อยู่ :  91  ม.15 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร 

 

 ชื่อ-สกุล :  นายปัญญา  โมอ่อน
 ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.ดงเสือเหลือง หมู่ที่ 15
 ที่อยู่ :  120  ม.15 ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธฺประทับช้าง จ.พิจิตร 

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
มือถือ

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 24-มีค.-10at 10:10
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง
ต.ดงเสือเหลือง 
อ.โพธิ์ประทับช้าง  จ.พิจิตร 66190
โทรศัพท์ 056-619704 -5
e-mail :  dongsue@dongsue.go.th